ខ្មែរ  |  My PARAGON. U

Apply

News

Scholarship exam results

Zaman University is glad to offer more than 300 scholarships to students who were successful for the Scholarship Exam on 8th September to study at Zaman University.

កម្មវិធីធ្វើទស្សនកិច្ច អាគារសិក្សាជាសាធារណៈ

សាកលវិទ្យាល័យ ហ្សាម៉ាន់ បាននាំមកជូននូវការអប់រំ ដែល​មាន​កម្រិត​ស្តង់​ដា អន្តរជាតិ មក​កាន់​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ កម្ពុជា ។ សាកលវិទ្យាល័យ ហ្សាម៉ាន់ មាន​មោទ​ភាព​សូម​គោរព អញ្ជើញ​អា​ណា​ព្យា​បាល​សិស្ស និងនិស្សិត​ទាំង​​​អស់​ ដែល​នឹង​មក​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​រៀន នៅ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ ចូល​រួម​ក្នុង​កម្មវិធី​​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ អាគារ​​​​សិក្សា​ជា សាធារណៈ។

ការធ្វើទស្សនកិច្ច អាគារសិក្សានៅ តាមសាកលវិទ្យាល័យ មួយចំនួនដែល អ្នកពេញចិត្ត គឺជាការ​ចំា​​បាច់មួយ មុនពេលដែលអ្នកធ្វើ ការសម្រេចចិត្តរើសយក សាកលវិទ្យាល័យ ដែល​អ្នក​​ចង់​ទៅ​​សិក្សា។
សាកលវិទ្យាល័យ ហ្សាម៉ាន់ ផ្តល់ជូននូវឱកាស ដូចជា៖

Open House Day

Zaman University aims to bring international standard higher education to the youth of Cambodia.
In order to discover our modern facilities, up-to-date teaching materials, and how technology can be used to facilitate education, all parents and students are kindly invited to Zaman University OPEN HOUSE.
It is always crucial to visit the universities that you are interested before making your informed decisions. Zaman University now offers you this opportunity to

Proficiency Exam

The medium of instruction at Zaman University is English. Therefore, all students who are interested in studying at Zaman University are required to take Zaman University Proficiency Exam to prove that they will be able to follow and understand lectures well in their majors.
Zaman University is committed to helping all our students succeed in the programs of study they pursue here. We know that English language proficiency is a critical component of that success for students whose first language is not English. By giving this exam to incoming students, we can identify specific areas in which an individual student may need additional English language study in order to be successful.
The Proficiency Exam consists of four basic sections and designed according to B2 difficulty level of Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and taken twice a year:

ការប្រឡង អាហារូបករណ៍

សាកលវិទ្យាល័យ ហ្សាម៉ាន់ ផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៍ មួយចំនួនដល់សិស្សនិស្សិត ទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញ នូវសមត្ថភាពបញ្ញាខ្ពស់ដែល អាចធ្វើការប្រឡងយក​ អាហារូបករណ៍​​​​​នៅ​​​ សាកលវិទ្យាល័យ ហ្សាម៉ាន់។

កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ៖ ថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២
មណ្ឌលប្រឡង ៖ អាគារសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់
វេលាម៉ោង ១០ព្រឹក

សិស្សានុសិស្សដែលមាន សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) អាចមានសិទ្ធិចូលរួម ប្រឡង​យក​អាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១នាពេល ខាងមុខនេះបាន។

Partnership with Kazakhstan

Zaman University signed Memorandum of Understanding (MOU) with a leading private university in Kazakhstan, Suleyman Demirel University on 19 May 2012. With this MOU, Zaman University is able to attract qualified academic staff to Cambodia from Kazakhstan and send its students to Kazakhstan for exchange programs.
Kazakhstan is a country where 16.6 million people live and the estimated GDP in 2011 is $10,694. During the USSR, Kazakhstan was the base for space research. This country has recently been gaining more popularity with its investment in higher education and academic research.

Research Project Planning and Writing for High Impact Publication seminar at Zaman University

Zaman University is committed to its goal of providing high quality education. The accomplishment of this goal highly depends on quality of academic staff and requires professionalism both in selection and further training of academicians. Research Project Planning and Writing for High Impact Publication seminar was organized as the part of the strategy of training current academic staff members.
Prof. Dr. Wan Mohtar Wan Yusoff, presenter of the seminar, is a professor in School of Biosciences and Biotechnology at Universiti Kebangsaan Malaysia, one of the leading universities in Malaysia and in the World. The seminar provided opportunity for young academicians at Zaman University to learn about research planning techniques and ways to overcome barriers in academic life.

English Language Courses for Everyone

Great Opportunity from Zaman University!
Zaman University, Centre for Continuing Education starts General English Language Courses for everybody who wants to practice English in a quality environment. Qualified and experienced teachers will make sure that you will improve your English skills day by day. Classes will be held 3 days a week, totally 46 hours in each level.
All registered students have to visit Zaman University to take a free English Placement Test before July 30, 2012. The new term English Language Courses starts on August 1, 2012. Zaman University offers one time %50 percent discount for the first registration in 2012. Register now and enjoy the discount. Do not miss this unique opportunity of learning English in a quality environment with low cost.
For more information, contact Zaman University.

Zaman University Recognizes the Global Assessment Certificate.

Zaman University accepts Global Assessment Certificate. Students who have completed GAC program with minimum 2.3 GPA will be accepted directly to the foundation year. Additionally, students will be exempted from Academic Skills and IT applications courses.

Scrabble Knock-Out Round

Scrabble Championships commenced with a big bang! Students who competed had their friends supporting them. A few of them were seen to be giving back and shoulder massage to aid their friends relieve their stress and tension.

A handful others chatted excitedly as to who would emerge as the winners. The tension heightened towards the last few minutes of the competition as the final score would determine who the winners would be.  When the winners were announced, there were people who felt disappointed and there were those who jubilated.

Pages