ខ្មែរ  |  My PARAGON. U

Apply

News

ការប្រឡង អាហារូបករណ៍

សាកលវិទ្យាល័យ ហ្សាម៉ាន់ ផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៍ មួយចំនួនដល់សិស្សនិស្សិត ទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញ នូវសមត្ថភាពបញ្ញាខ្ពស់ដែល អាចធ្វើការប្រឡងយក​ អាហារូបករណ៍​​​​​នៅ​​​ សាកលវិទ្យាល័យ ហ្សាម៉ាន់។

កាលបរិច្ឆេទប្រឡង ៖ ថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២
មណ្ឌលប្រឡង ៖ អាគារសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់
វេលាម៉ោង ១០ព្រឹក

សិស្សានុសិស្សដែលមាន សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) អាចមានសិទ្ធិចូលរួម ប្រឡង​យក​អាហារូបករណ៍នៅថ្ងៃទី ៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១នាពេល ខាងមុខនេះបាន។

Partnership with Kazakhstan

Zaman University signed Memorandum of Understanding (MOU) with a leading private university in Kazakhstan, Suleyman Demirel University on 19 May 2012. With this MOU, Zaman University is able to attract qualified academic staff to Cambodia from Kazakhstan and send its students to Kazakhstan for exchange programs.
Kazakhstan is a country where 16.6 million people live and the estimated GDP in 2011 is $10,694. During the USSR, Kazakhstan was the base for space research. This country has recently been gaining more popularity with its investment in higher education and academic research.

Research Project Planning and Writing for High Impact Publication seminar at Zaman University

Zaman University is committed to its goal of providing high quality education. The accomplishment of this goal highly depends on quality of academic staff and requires professionalism both in selection and further training of academicians. Research Project Planning and Writing for High Impact Publication seminar was organized as the part of the strategy of training current academic staff members.
Prof. Dr. Wan Mohtar Wan Yusoff, presenter of the seminar, is a professor in School of Biosciences and Biotechnology at Universiti Kebangsaan Malaysia, one of the leading universities in Malaysia and in the World. The seminar provided opportunity for young academicians at Zaman University to learn about research planning techniques and ways to overcome barriers in academic life.

English Language Courses for Everyone

Great Opportunity from Zaman University!
Zaman University, Centre for Continuing Education starts General English Language Courses for everybody who wants to practice English in a quality environment. Qualified and experienced teachers will make sure that you will improve your English skills day by day. Classes will be held 3 days a week, totally 46 hours in each level.
All registered students have to visit Zaman University to take a free English Placement Test before July 30, 2012. The new term English Language Courses starts on August 1, 2012. Zaman University offers one time %50 percent discount for the first registration in 2012. Register now and enjoy the discount. Do not miss this unique opportunity of learning English in a quality environment with low cost.
For more information, contact Zaman University.

Zaman University Recognizes the Global Assessment Certificate.

Zaman University accepts Global Assessment Certificate. Students who have completed GAC program with minimum 2.3 GPA will be accepted directly to the foundation year. Additionally, students will be exempted from Academic Skills and IT applications courses.

Scrabble Knock-Out Round

Scrabble Championships commenced with a big bang! Students who competed had their friends supporting them. A few of them were seen to be giving back and shoulder massage to aid their friends relieve their stress and tension.

A handful others chatted excitedly as to who would emerge as the winners. The tension heightened towards the last few minutes of the competition as the final score would determine who the winners would be.  When the winners were announced, there were people who felt disappointed and there were those who jubilated.

International Conference on Science and Mathematics Education

The 5th International Conference on Science and Mathematics Education in Developing Countries was held at Zaman University from 1-3 March, 2012. More than 100 delegates from 26 different countries shared their latest research findings on pure mathematics and pedagogy of science and mathematics. Dr. Chan Roath, who is heading the Cambodian Mathematical Society, was the main organizer of the event. Zaman University, as a co-organizer, sponsored and facilitated the conference to be conducted in the most efficient and effective way.

The 5th International Conference on Science and Mathematics Education

The 5th International Conference on Science and Mathematics Education in Developing Countries will knock off   this March, Hosted by Zaman University 1-3 March.  It is open to all students and public. Come and enhance your science and mathematics knowledge.

 

 

Scrabble Championships

The Scrabble Championships is back this year with a difference! This competition is not only open to students but also to all staff. Prizes will be awarded to the top 3 winners. For all of you interested but unfamiliar with the game, you can come and attend the training to be held on 20 Feb 2012 at 3pm in Level 1 canteen. Do not delay but come and register for the competition with the knock-out round to be held on 5 Mar 2012! See you there!

Chinese Club

Chinese Club had just started with the aim of offering the students a chance to relax and at the same time, have fun picking up a new language skill and make new friends. Students got a chance to learn all the basic Chinese New year greetings and also share their experience of Chinese New Year in Cambodia.

 

 

Pages