ខ្មែរ  |  My PARAGON. U

Apply

News

Student Quotas and Scholarship Opportunities, 2013-2014

Paragon International University provides scholarships to outstanding students.

Scholarships covers tuition fees but not the registration fee.

Paragon International University quotas and scholarships are limited; if you want to register and have a scholarship you must apply as quickly as you can.

See scholarship conditions.

For more information call 023 996 111 or Click here to apply online.

Paragon International University Provides Scholarship to Smart Students

Paragon International  University representatives attended an award ceremony for Smart Student examination winners in Battambang Province on Sunday, 7th April 2013.

Paragon International  University rewarded each of the three winners with an Ipad4, plus scholarships ranging from 50% to 100% for the first 40 students according to their rankings.

Paragon International  University is committed to supporting smart students during their university education.

Happy Khmer New Year

Paragon International University wishes all staff, students, parents and all Cambodians a happy, prosperous, and successful Khmer New Year.

កម្មវិធីថ្មីស្តីពី «ជំហានត្រឹមត្រូវសម្រាប់អនាគត» របស់​សាកល​វិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់

ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ប្អូនៗ​ដែល​កំពុង​សិក្សា​ថ្នាក់​ទី​១២ នឹង​បញ្ចប់​ការ​សិក្សាកម្រិត ទុតិយភូមិ។ ប្អូនៗ​ចង់​បន្តការ​អប់រំ​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា ប៉ុន្តែ​មិនដឹង​ថាគួរ​ជ្រើស​​រើស​មុខ​វិជ្ជា​មួយ​ណា មែនទេ? តើ​ប្អូនៗ​ដឹង​ពីកម្មវិធី​សិក្សា​នៃ​ជំនាញ​នីមួយៗ​ដូចជា​ជំនាញ គ្រប់​គ្រង​ធុរកិច្ច រចនាប្លង់ វិស្វកម្ម និង​ វិទ្យាសាស្រ្ត​កុំព្យូទ័រ ដែរឬទេ?

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់ទាំងអស់នេះ សាស្រ្តាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍របស់​​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ហ្សាម៉ាន់ នឹង​«ត្រួសត្រាយមាគ៌ា»សម្រាប់​ប្អូនៗ​តាមរយៈ ៖

Paragon International University visited His Excellency Im Sethy

The chairman and the administrative staff of Paragon International University visited His Excellency Im Sethy, Minister of Education, Youth and Sport in order to send best wishes for the new year.

 

 

Respect to the King-Father Norodom Sihonuk

The administration and staff of the Paragon International University paid respect to the King-Father Norodom Sihonuk and conveyed sincere condolences to the Royal Family at the Royal Palace.

 

 

Scholarship exam results

Paragon International University is glad to offer more than 300 scholarships to students who were successful for the Scholarship Exam on 8th September to study at Paragon International University.

Proficiency Exam

The medium of instruction at Zaman University is English. Therefore, all students who are interested in studying at Zaman University are required to take Zaman University Proficiency Exam to prove that they will be able to follow and understand lectures well in their majors.
Zaman University is committed to helping all our students succeed in the programs of study they pursue here. We know that English language proficiency is a critical component of that success for students whose first language is not English. By giving this exam to incoming students, we can identify specific areas in which an individual student may need additional English language study in order to be successful.
The Proficiency Exam consists of four basic sections and designed according to B2 difficulty level of Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and taken twice a year:

Scrabble Knock-Out Round

Scrabble Championships commenced with a big bang! Students who competed had their friends supporting them. A few of them were seen to be giving back and shoulder massage to aid their friends relieve their stress and tension.

A handful others chatted excitedly as to who would emerge as the winners. The tension heightened towards the last few minutes of the competition as the final score would determine who the winners would be.  When the winners were announced, there were people who felt disappointed and there were those who jubilated.

International Conference on Science and Mathematics Education

The 5th International Conference on Science and Mathematics Education in Developing Countries was held at Zaman University from 1-3 March, 2012. More than 100 delegates from 26 different countries shared their latest research findings on pure mathematics and pedagogy of science and mathematics. Dr. Chan Roath, who is heading the Cambodian Mathematical Society, was the main organizer of the event. Zaman University, as a co-organizer, sponsored and facilitated the conference to be conducted in the most efficient and effective way.

Pages