ខ្មែរ  |  My PARAGON. U

Apply

News

North American University Transfer Program 2013

In an effort to promote higher education, expand educational opportunities for students, and promote joint efforts in providing affordable educational services, a student transfer program is designed for Zaman University students who want to complete their studies at North American University (NAU) in Houston, Texas. This transfer program is only available to students studying in BUS, BAF or CS departments, and only sophomore students can apply to this transfer program. The application deadline is June 30, 2013.

Student Quotas and Scholarship Opportunities, 2013-2014

Zaman University provides scholarships to outstanding students.

Scholarships covers tuition fees but not the registration fee.

Zaman University quotas and scholarships are limited; if you want to register and have a scholarship you must apply as quickly as you can.

See scholarship conditions.

For more information call 023 996 111 or Click here to apply online.

Please see the following links for sample questions:

Zaman University Provides Scholarship to Smart Students

Zaman University representatives attended an award ceremony for Smart Student examination winners in Battambang Province on Sunday, 7th April 2013.

Zaman University rewarded each of the three winners with an Ipad4, plus scholarships ranging from 50% to 100% for the first 40 students according to their rankings.

Zaman University is committed to supporting smart students during their university education.

Happy Khmer New Year

Zaman University wishes all staff, students, parents and all Cambodians a happy, prosperous, and successful Khmer New Year.

Zaman International School students took the English Proficiency Exam

Grade 12 students from Zaman International School took the English Proficiency Exam at Zaman University on 28 March 2013.

 

 

LMS for KTIS

Zaman University IT department deployed Learning Management System for the Kheireddine Tunisian International School in Tunisia. The school principal of the KTIS and teachers mentioned that the LMS is user friendly and efficient. Furthermore, they mentioned that LMS decreased the workload and opened new channels of communication between school, teachers, students and parents.

កម្មវិធីថ្មីស្តីពី «ជំហានត្រឹមត្រូវសម្រាប់អនាគត» របស់​សាកល​វិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់

ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ប្អូនៗ​ដែល​កំពុង​សិក្សា​ថ្នាក់​ទី​១២ នឹង​បញ្ចប់​ការ​សិក្សាកម្រិត ទុតិយភូមិ។ ប្អូនៗ​ចង់​បន្តការ​អប់រំ​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា ប៉ុន្តែ​មិនដឹង​ថាគួរ​ជ្រើស​​រើស​មុខ​វិជ្ជា​មួយ​ណា មែនទេ? តើ​ប្អូនៗ​ដឹង​ពីកម្មវិធី​សិក្សា​នៃ​ជំនាញ​នីមួយៗ​ដូចជា​ជំនាញ គ្រប់​គ្រង​ធុរកិច្ច រចនាប្លង់ វិស្វកម្ម និង​ វិទ្យាសាស្រ្ត​កុំព្យូទ័រ ដែរឬទេ?

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់ទាំងអស់នេះ សាស្រ្តាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍របស់​​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ហ្សាម៉ាន់ នឹង​«ត្រួសត្រាយមាគ៌ា»សម្រាប់​ប្អូនៗ​តាមរយៈ ៖

Zaman University Launches "Choosing the Right Path" Program

Dear grade 12 students,

You will graduate from high school soon. Would you like to study a degree program in a university, but do not know which subject to choose? Do you know the curriculum of degree programs such as Business, Design, Engineering and Computer Science?

We are here to help you answer all of these questions. Our experienced faculty members will “Lead your way” and help you to:

New Human Resources website launched

After months of gathering input and planning, Zaman University has launched its new HR website, which includes a user friendly interface, an online resume and application process, and information about Zaman University, working conditions, Cambodia and current job positions.
The project began in September 2012, as part of a comprehensive plan to structure the HR website to be a gateway for all HR functions. The Office of Human Resources looks forward to having continuous client feedback on how well we are helping through our HR website.

Zaman University celebrated International Women's Day

Zaman University celebrated the International Women’s day on March 7, 2013 with the participation of Her Excellency Nhem Morokot, Under-Secretary of State, Ministry of Women’s Affairs.

 

 

Pages