English  |  My PARAGON. U

Apply

ដេប៉ាតឺម៉ង់ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

ព័ត៌មានទូទៅ៖

វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលគឺជាមុខវិជ្ជាស្តីពីការរចនាម៉ូដនិងការសាងសង់សម្ភារៈបរិក្ខារដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្សដូចជា អាគារ​ដែលយើងរស់នៅ ផ្លូវថ្នល់ដែលយើងប្រើសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ ស្ពាន ផ្លូវក្រោមដី ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងការផលិតថាមពល និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ វាជាផ្នែកមួយនៃ វិស្វកម្មដំបូងបំផុតដែលអាចជួយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្សទូទៅ។

បេសកកម្ម៖

កម្មវិធីវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលមានគោលបំណងដើម្បីអប់រំសិស្សនិស្សិតដើម្បីទទួលបាននូវការយល់ដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្រ្តនិងវិស្វកម្ម ដែលតាមរយៈការបង្កើតដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល និងការបង្កើនជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាការទំនាក់ទំនង និងការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ។ គោលបំណងពិសេសក្នុងការសិក្សានេះ ត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការងារជាក្រុម ការគិតឯករាជ្យប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ។

ជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានគោលបំណង៖

  • សិស្សនិស្សិតដែលត្រូវបានសិក្សាពីទ្រឹស្តីសំខាន់ និងមូលដ្ឋាននៅក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម
  • បណ្តុះបណ្តាសិស្សនិស្សិតដែលមាន ជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការអានការសរសេរនិង ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មាត់
  • ចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តន៏ជាក់ស្តែងដើម្បីជួយឱ្យសិស្សបានប្រើប្រាស់និងបង្កើនចំណេះផ្នែកវិស្វកម្មរបស់ខ្លួន
  • អភិវឌ្ឍជំនាញទំនាក់ទំនងរបស់សិស្ស និងការលើកទឹកចិត្តនិងការសហការធ្វើការងារជាក្រុម
  • លើកកំពស់វិន័យផ្ទាល់ខ្លួន ទំនុកចិត្ត និងសមត្ថភាពក្នុងការរៀនដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់
  • លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតឆ្ពោះទៅរកការរួមចំណែកដល់ការរីកចំរើននៃវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា
  • បង្ហាញ និងបង្រៀនពីសារៈសំខាន់នៃឥរិយាបទត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតសង្គម និងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះ
  • ចែករំលែកចំណេះដឹងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃប្រទេសកម្ពុជាជាដំបូង និងជាទូទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍និងការអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់

និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្ម និងអាជីវកម្ម ប្រកបដោយសេចក្ដីសុចរិត, ការលើកទឹកចិត្ត, ការវិនិច្ឆ័យ, សមត្ថភាព និងការអប់រំ ដែលអាចមានតួនាទីជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សង្គម។

កម្មវិធីសិក្សានៃដេប៉ាតឺម៉ង់ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

ឆ្នាំទី១

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី១

 

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌី

  ACAD 111

  Academic English I

3

  ECON 100

  Introductory Economics

3

  ENGR 101

  Introduction to Engineering

3

  KHM 101

  Khmer Studies I

3

  MATH 101

  Calculus I

4

  PHYS 101

  Physics I

4

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី២

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

 ក្រេឌីត

  ACAD 112

  Academic English II

3

  CHEM 106

  General Chemistry

4

  ECON 110

  Applied Economics

4

  KHM 102

  Khmer Studies II

3

  MATH 102

  Calculus II

4

  PHYS 102

  Physics II

4

 

ឆ្នាំទី២

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៣

សម្គាល់: មុខវិជ្ជា CS151 ឬ CS152 គឺជាផ្នែកនៃ​មុខវិជ្ជាសរសេរកូតកម្មវិធី (Programming Courses)

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  CE 201

  Engineering Mechanics

4

  CE 211

  Engineering Geology

3

  ENGR 205

  Computer Aided Geometric Design

3

  MATH 201

  Linear Algebra and Its Applications

4

  PHYS 201

  Electricity and Magnetism

4

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៤

Remarks: Non - Dept. Elective

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  CE 202

  Strength of Materials

4

  CE 212

  Construction Materials

3

  MATH 202

  Differential Equations

4

  MATH 250

  Probability and Statistics

3

 

ឆ្នាំទី៣

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៥

Remarks: Non - Dept. Elective

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មាោះ

ក្រេឌីត

  CE 301

  Structural Analysis I

4

  CE 311

  Fluid Mechanics

4

  CE 321

  Surveying

3

  CE 331

  Soil Mechanics & Lab

4

  CE 341

  Strength of Materials II

3

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៦

Remarks: Non - Dept. Elective; CE Dept. Elective

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  CE 302

  Structural Analysis II

4

  CE 312

  Hydraulics

4

  CE 332

  Foundation Engineering

4

  CE 340

  Reinforced Concrete Structures

4

 

ឆ្នាំទី៤

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៧

Remarks: CE Dept. Elective

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  CE 421

  Environmental Engineering

3

  CE 431

  Construction Engineering   Management

3

  CE 451

  Transportation Engineering

4

  CE 461

  Fundamentals of Steel Design

4

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៨

Remarks: At least 9 credit CE Dept. Elective courses

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  CE 492

  Project

4

 

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ជ្រើសរើសផ្សេងទៀត

 

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  CE 350

  Structural Timber Design

3

  CE 420

  Const. Cost Estimation and Bidding

3

  CE 440

  Civil Engineering System Analysis

3

  CE 445

  Reinforced Concrete Structures II

4

  CE 446

  Reinforced Concrete Structures  Project

1

  CE 450

  Coastal Engineering

3

  CE 460

  Earthquake Engineering

3

  CE 470

  Water Treatment

3

  CE 480

  Finite Element Analysis

3

  CE 490

  Highway Design

2