English  |  My PARAGON. U

Apply

ដេប៉ាតឺម៉ង់ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ព័ត៌មានទូទៅ៖

ដេប៉ាតឺម៉ង់ធនាគារនិងហិរញ្ញមានគោលដៅជ្រើសរើស បុគ្គលិកដែលប្រកបដោយចំនេះដឹងទូទៅ, ការយល់ដឹងពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងអាចធ្វើការក្នុងវិស័យធនាគារផងដែរដូចជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុកនិងបរទេស។ និស្សិតអាចទទួលបាននូវចំនេះដឹងជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅបរទេសដោយសារតែទ្រឹស្តីដែលបានរៀនក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធធនាគារ, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា,គណនេយ្យជាដើម។គោលដៅរបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់នេះគឺដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារស្របជាមួយនឹងចំណេះដឹងក្នុងការហ្វឺកហាត់ការងារដោយ ទទួលប្រយោជន៍ពីសមិទ្ធិផលទាំងអស់នៃវិន័យនេះនៅកម្រិតថ្នាក់អន្តរជាតិ។ តម្រូវការចាំបាច់ ដើម្បីសិក្សានៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់នេះគឺនិស្សិតតម្រូវអោយមានសញ្ញាប័ត្រទុតិយៈភូមិរបស់វិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬសញ្ញាបត្រសមមូលរបស់ វិទ្យាល័យបរទេសដែលមាន លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស្របទៅតាមគោលកាណ៍ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។ និស្សិតដែលជ្រើសរើសសិក្សាក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់នេះនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយការប្រឡងចូលរៀន។ ឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះនិង ការចូលរៀនត្រូវបានពន្យល់ក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់។

បេសកកម្ម៖

គោលបំណងនៃនាយកដ្ឋាននេះគឺដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការធនធានមនុស្ស ដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារនិងដើម្បីរៀបចំធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញ ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធនាគារដទៃទៀត ។ លើសពីនេះទៅទៀត     ការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់នេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់និស្សិតយ៉ាងច្រើន។ ដេប៉ាតឺម៉ង់នេះមានគុណសម្បត្តិដូចខាងក្រោម:

 • ទីតាំងធំទូលាយប្រកបដោយផាសុខភាពសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងបុគ្គលិក។
 • កម្មវិធីអប់រំដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋាន តម្រូវការពលកម្មជាសកល ។
 • បុគ្គលិកទាំងជនជាតិបរទេសនិងខ្មែរ មានបទពិសោធអប់រំជាច្រើនឆ្នាំ។
 • លទ្ធភាពចុះកម្មសិក្សាក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានៅក្នុងធនាគារបរទេសនិងក្នុងស្រុក។
 • និស្សិតអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេនដែលអាចនឹងភ្ជាប់ក្នុងបរិវេណសាលាក្នុងការអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ។
 • លទ្ធភាពនៃការការងារសម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងតឹងរឹងជាមួយលទ្ធផលការសិក្សារបស់ពួកគេ, ភាពក្លាហាននិងលក្ខខណ្ឌដែលនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយសាកលវិទ្យាល័យ។
 • និស្សិត​ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានឹងមានចំណេះដឹងរួមស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ច។
 • និស្សិតនឹងមានចំនេះដឹងស្វែងរកបញ្ហាប្រឈមដែលបន្តលេចឡើងក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍ ពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងមានសមត្ថភាបស្វែងរកដំណោះស្រាយ។
 • តាមរយៈបទពិសោធដែលទទួលបាន     និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងចំណោមបុគ្គលិកដែលជាតម្រូវការច្រើនបំផុត ដោយសារតែចំនេះដឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ, ការទទួលបានក្របខ័ណ្ឌទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តនៅពេលដែលធ្វើការងារ។
 • នាយកដ្ឋាននេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តនិស្សិតបានបញ្ចប់ការសិក្សានេះដើម្បីរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពអាជីវកម្មឯកជនរបស់ពួកគេ។

 

Program:

The system of attendance is full time. A detailed information on the courses offered in the semester schedules are included in the academic plan. The list of departmental must, elective, restricted elective and free-elective courses is provided in details in the academic catalog, including the theoretical lessons, recitation lessons, credits, and workload of each course. List of courses offered each semester by our department and academic catalog correlate together. Academic staff evolved in the fulfillment of the academic program is expected to have the following patterns:

 • The educational workload for these four years is 159 credits. Seven full time and part-time academicians are responsible to handle the course load. The foreign and the Cambodian staff is totally dedicated to the well-functioning of the department organization, they are also highly qualified and supplemented with empirical experiences from important institutions in Cambodia and abroad.
 • The basic instructive texts are the most recent editions of books. At the same time, registration in the most important on-line academic journals will facilitate the conduct of research by students, who can navigate freely in these sites. The course syllabus with weekly schedule of the lectures will be given by the instructor at the beginning of the course. Foreign literature will be used during the program studies.
 • In addition to the course schedules, ZAMAN University will cooperate with important companies and banks in Cambodia to organize internship for students helping them to better perceive the use of theoretical framework in empirical conditions as well as to enhance their organizational and administrative skills. Moreover due to multimedia lab found in the University, students will be continuously attending video-conferences on various topics, held by distinguished international bankers and head chiefs of different organizations. The format of the academic curriculum of the Banking and Finance department is based on the model of the most well-known universities in the world.

Job opportunities:

The degree conferred upon the completion of the undergraduate program is specialist in Banking and Finance/Bachelor of Arts in Banking and Finance. The qualification from this department provides students with knowledge in Banking and Finance, and prepares them with the necessary organizational skills to serve in the public and private banking system.

What can you do after graduating from our Banking and Finance majors?

You will stand a better chance to be hired by international companies in Cambodia, the region and the world because of having a good command of English, specialized knowledge and IT skills.

Banks, finance, investment and management fields desperately need people like you when you graduate: critical thinker and problem solver, cooperative team player, negotiator, confident, presentable and IT-savvy. With these skills, you can find prestigious and highly-competitive management, banking, finance and investment jobs not only in Cambodia, but also in the region and the world.

 • Human Resource Manager
 • Marketing Manager
 • Corporate Finance
 • Investment Manager
 • Insurance
 • Financial Planning Manager
 • Strategic Planning Manager
 • Business Development Manager
 • Public Relations Manager
 • Retail Manager
 • Manager for Start-ups
 • Manager for NGOs
 • Loan/Micro-Loan Managers
 • Real Estate Manager for local and international companies in Cambodia
 • Business Consultant
 • Financial Consultant
 • Securities Consultant
 • Banking Consultant

 

កម្មវិធីសិក្សានៃដេប៉ាតឺម៉ង់ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ឆ្នាំទី១

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី១

Remarks: Students should take either MATH 160 or MATH 170

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACAD 101

  Fundamentals of Academic Skills I

3

  BUS 100

  Principles of Business Decisions

4

  ECON 100

  Introductory Economics

3

  KHM 101

  Khmer Studies I

3

  MATH 160

  Mathematics for Social Sciences

4

  MATH 170

  Calculus for Finance

4

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី២

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACAD 102

  Fundamentals of Academic Skills II

3

  BUS 110

  Management Essentials

3

  CS 110

  IT Applications

3

  ECON 110

  Applied Economics

4

  KHM 102

  Khmer Studies II

3

 

ឆ្នាំទី២

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៣

Remarks: Students should take EITHER Faculty OR Foreign Language elective.

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACC 201

  Principles of Accounting I

3

  STAT 201

  Business Statistics

4

  BAF 211

  Money and Banking

3

  BUS 201

  Principles of Management

3

  ECON 201

  Microeconomics

3

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៤

Remarks: Students should take EITHER Faculty OR Foreign Language elective.

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACC 202

  Principles of Accounting II

3

  BAF 210

  Financial Markets and Institutions

3

  BUS 202

  Leading and Managing People

3

  BUS 212

  Business Analytics

3

  ECON 202

  Macroeconomics

3

 

ឆ្នាំទី៣

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៥

Remarks: Students should take TWO elective courses: 1. Departmental elective. 2. Faculty elective

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACC 301

  Financial Accounting

3

  BAF 301

  Financial Management I

3

  RES 301

  Research Methods in Social Sciences

3

  BUS 330

  Business Ethics

3

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៦

Remarks: Students should take TWO elective courses: 1. Departmental elective. 2. Faculty elective.

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACC 310

  Managerial Accounting

3

  BAF 302

  Financial Management II

3

  LAW 310

  Business Law

3

  BAF 312

  Cambodian Taxation

3

 

ឆ្នាំទី៤

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៧

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACC 411

  Auditing 1

3

  BAF 401

  Bank Management

3

  BAF 421

  Investment Analysis and Portfolio Management

3

  BAF 450

  Finance Capstone 1

3

  BUS 411

  Business Strategy

3

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៨

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACC 412

  Auditing 2

3

  BAF 410

  Behavioral and Experimental  Finance

3

  BAF 420

  Risk and Insurance

3

  BAF 402

  International Banking and Finance

3

  BAF 451

  Finance Capstone 2

3

 

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ជ្រើសរើសផ្សេងៗទៀត

Remarks: 1. Up to a maximum of 12 credits taken from foreign language courses are accepted as non-departmental electives.

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  BUS 210

  Retail Business

3

  BUS 211

  Organizational Behaviour

3

  BUS 310

  Asian Markets

3

  BUS 320

  Consumer Behavior

3

  BUS 321

  Human Resources Management

3

  MIS 201

  Principles of Management   Information Systems

3

  MIS 301

  Knowledge Management

3

  BUS 401

  Operations Management

4

  BUS 411

  Business Strategy

3

  BUS 410

  Entrepreneurship

3

  BUS 212

  Business Analytics

3

  MATH 101

  Calculus I

4

  MATH 102

  Calculus II

4

  MATH 103

  Calculus III

4

  MATH 201

  Linear Algebra and Its Applications

4

  MATH 202

  Differential Equations

4

 

Faculty Elective Courses

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  SOC 211

  Introduction to Sociology

3

  CS 151

  Introduction to Programming

3

  CS 152

  Introduction to Java Programming

3