English  |  My PARAGON. U

Apply

ដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

ព័ត៌មានទូទៅ៖

ដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនេះមានគោលដៅជ្រើសរើស បុគ្គលិក ដែលប្រកបដោយចំនេះដឹងទូទៅ, ការយល់ដឹងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រង, និងមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជនក្នុងស្រុកនិងបរទេស។ និស្សិតសិក្សាជំនាញនេះនឹង ទទួលបាននូវចំនេះដឹងដែលចាំបាច់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅបរទេសដោយសារការរៀនទ្រឹស្តីក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស, សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា, គណនេយ្យ, ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ--               គោលដៅរបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់នេះគឺដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលអ្នកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ប្រកបដោយចំណេះដឹងហ្វឹកហាត់ការងារដែល ទទួលបានពីសមិទ្ធិផលការងារនៅកម្រិតថ្នាក់អន្តរជាតិ។ តម្រូវការចាំបាច់ ដើម្បីសិក្សានៅក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់នេះគឺនិស្សិតតម្រូវអោយមានសញ្ញាប័ត្រទុតិយៈភូមិរបស់វិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬសញ្ញាបត្រសមមូលរបស់ វិទ្យាល័យបរទេសដែលមាន លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស្របទៅតាមគោលកាណ៍ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។និស្សិតដែលជ្រើសរើសសិក្សាក្នុងដេប៉ាតឺម៉ង់នេះនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយការប្រឡងចូលរៀន។ ឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះនិង ការចូលរៀនត្រូវបានពន្យល់ក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់។

បេសកកម្ម៖

បេសកកម្មរបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនេះគឺដើម្បីរៀបចំនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាសម្រាប់អាជីពនៅក្នុង វិស័យពាណិជ្ជកម្ម រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ ដោយផ្តល់នូវការអប់រំដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈទូលំទូលាយ។

ដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មត្រូវបានរៀបចំឡើងដែលមានរួមបញ្ចូលវគ្គសិក្សាបច្ចេកទេសដែលបានដឹកនាំនិស្សិតដើម្បីស្វែងយល់ពី មូលដ្ឋាននៃវិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ គណនេយ្យនិងទ្រឹស្តីសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងស្នូល នៃការគ្រប់គ្រងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដែលរួមបញ្ចូលវប្បធម៌ ភាសានិងសីលធម៌ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលមេដឹកនាំអាជីវកម្មនាពេលអនាគតដែលមានសមត្ថភាពប្រឈមនឹងលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្ន។ ដេប៉ាតឺម៉ង់នេះមានគុណសម្បត្តិដូចខាងក្រោម:

  • ទីតាំងធំទូលាយប្រកបដោយផាសុខភាពសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងបុគ្គលិក។
  • កម្មវិធីអប់រំដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋាន តម្រូវការពលកម្មជាសកល ។
  • បុគ្គលិកទាំងជនជាតិបរទេសនិងខ្មែរ មានបទពិសោធអប់រំជាច្រើនឆ្នាំ។
  • លទ្ធភាពចុះកម្មសិក្សាក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានៅក្នុងធនាគារបរទេសនិងក្នុងស្រុក។
  • និស្សិតអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេនដែលអាចនឹងភ្ជាប់ក្នុងបរិវេណសាលាក្នុងការអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ។
  • លទ្ធភាពនៃការការងារសម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងតឹងរឹងជាមួយលទ្ធផលការសិក្សារបស់ពួកគេ, ភាពក្លាហាននិងលក្ខខណ្ឌដែលនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយសាកលវិទ្យាល័យ។
  • សិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានឹងមានចំណេះដឹងរួមស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ច។
  • និស្សិតនឹងមានចំនេះដឹងស្វែងរកបញ្ហាប្រឈមដែលបន្តលេចឡើងក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍ ពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងមានសមត្ថភាបស្វែងរកដំណោះស្រាយ។
  • តាមរយៈបទពិសោធដែលទទួលបាន     និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងចំណោមបុគ្គលិកដែលជាតម្រូវការច្រើនបំផុត ដោយសារតែចំនេះដឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ, ការទទួលបានក្របខ័ណ្ឌទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តនៅពេលដែលធ្វើការងារ។

មុខជំនាញនេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តនិស្សិតដើម្បីរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពអាជីវកម្មឯកជនរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សា។

កម្មវិធីសិក្សានៃដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

ឆ្នាំទី១

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី១

  លេខកូដមុខវិជ្ជា 

ឈ្មោះ

ក្រឌីត

  ACAD 101

  Fundamentals of Academic Skills I

3

  BUS 100

  Principles of Business Decisions

4

  ECON 100

  Introductory Economics

3

  KHM 101

  Khmer Studies I

3

  MATH 160

  Mathematics for Social Sciences

4

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី២

  លេខកូដមុខវិជ្ជា 

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACAD 102

  Fundamentals of Academic Skills II

3

  BUS 110

  Management Essentials

3

  CS 110

  IT Applications

3

  ECON 110

  Applied Economics

4

  KHM 102

  Khmer Studies II

3

 

ឆ្នាំទី២

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៣

Remarks: Students should take a Foreign Language elective.

  លេខកូដមុខវិជ្ជា 

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACC 201

  Principles of Accounting I

3

  BUS 201

  Principles of Management

3

  BUS 230

  Business Communications

3

  STAT 201

  Business Statistics

4

  ECON 201

  Microeconomics

3

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៤

Remarks: Students should take a Foreign Language elective.

  លេខកូដមុខវិជ្ជា 

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACC 202

  Principles of Accounting II

3

  BUS 202

  Leading and Managing People

3

  BUS 211

  Organizational Behaviour

3

  BUS 212

  Business Analytics

3

  ECON 202

  Macroeconomics

3

 

ឆ្នាំទី៣

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៥

Remarks: Students should take a departmental, faculty, or general elective course.

  លេខកូដមុខវិជ្ជា 

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  BAF 201

  Financial Management I

3

  BUS 220

  Principles of Marketing

3

  BUS 330  

  Business Ethics

3

  BUS 401

  Operations Management

4

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៦

  លេខកូដមុខវិជ្ជា 

ឈ្មោះក្រេឌីត

  BAF 202

  Financial Management II

3

  BUS 320

  Consumer Behavior

3

  BUS 310

  Asian Markets

3

  BUS 410

  Entrepreneurship

3

  LAW 310

  Business Law

3

 

ឆ្នាំទី៤

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៧

  លេខកូដមុខវិជ្ជា 

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  BUS 411

  Business Strategy

3

  BUS 420

  New Venture Creation

4

  MIS 201 

  Principles of Management      Information Systems

3

  MIS 321

  Project Management

3

  BUS 430

  Professional Business Writing

3

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៨

Remarks: Students should take TWO Departmental or Faculty elective courses.

 លេខកូដមុខវិជ្ជា 

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  BAF 312

  Cambodian Taxation

3

  BUS 410

  Entrepreneurship

3

  BUS 440

  Marketing in Practice

3

  BUS 450

  Senior Business Capstone Project

3

 

មុខវិជ្ជាសម្រាប់ជ្រើសរើសផ្សេងៗទៀត

 លេខកូដមុខវិជ្ជា 

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  BUS 210

  Retail Business

3

  BUS 321

  Human Resources Management

3

 

Faculty Elective Courses

 លេខកូដមុខវិជ្ជា 

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACC 301

  Financial Accounting

3

  ACC 310

  Managerial Accounting

3

  BAF 211

  Money and Banking

3

  BAF 310

  Financial Markets and Institutions

3

  BAF 311

  Public Finance

3

  BAF 401

  Bank Management

3

  BAF 410

  Behavioral and Experimental Finance

3

  BAF 411

  Personal Finance

3

  RES 301

  Research Methods in Social Sciences

3

  SOC 211

  Introduction to Sociology

3