ខ្មែរ  |  My PARAGON. U

Apply

Result for Paragon International University Scholarship Exam 2019

Congratulations!!!!

សូមអបអរសាទរជ័យលាភីអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គន (Paragon International University Scholarship Exam 2019)។

វិស្វកម្មស្ថាបត្យកម្ម: http://tiny.cc/paragoniu2019_AE
ស្ថាបត្យកម្ម: http://tiny.cc/paragoniu2019_ARC
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ : http://tiny.cc/paragoniu2019_BAF
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម: http://tiny.cc/paragoniu2019_BUS
វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល: http://tiny.cc/paragoniu2019_CE
គ្រប់គ្រងសំណង់: http://tiny.cc/paragoniu2019_CM
វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ: http://tiny.cc/paragoniu2019_CS
វិស្វកម្មឧស្សាហកម្ម: http://tiny.cc/paragoniu2019_IE
វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ: http://tiny.cc/paragoniu2019_IR
ភ័ស្តុភារនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ: http://tiny.cc/paragoniu2019_ITL
គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា: http://tiny.cc/paragoniu2019_MIS

សូមប្អូនៗសិស្សនិស្សិតជ័យលាភីទាំងអស់អញ្ជើញមកចុះឈ្មោះសិក្សាឱ្យបានរួសរាន់ ទៅតាមចំនួនកូតានៃជំនាញ/ដេប៉ាតឺម៉ង់នីមួយៗ និង ភាគរយអាហារូបករណ៍ដូចដែលបានកំណត់ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវថ្លៃចុះឈ្មោះសិក្សាចំនួន$500ដើម្បីរក្សាអាហារូបករណ៍។

ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យពីម៉ោង៨ព្រឹក ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា នេះតទៅ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរសព្ទ ០១៧ ៩៩៦ ១១១/០១៥ ៩៩៦ ១១១។

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។
**ដោយសារចំនួនអាហារូបករណ៍មានកំណត់ អាទិភាពនឹងផ្តល់ជូនអ្នកមកមុន។