ខ្មែរ  |  My PARAGON. U

Apply

Announcements

Scholarship based on Nation High school Exam 2019

សូមអបអរសាទរដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គននឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ជូនសិស្សានុសិស្សទៅតាមនិទ្ទេស និងជំនាញសិក្សាតាមពេលវេលា និងកាលកំណត់ដូចខាងក្រោម។

Result for Paragon International University Scholarship Exam 2019

Congratulations!!!!

សូមអបអរសាទរជ័យលាភីអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គន (Paragon International University Scholarship Exam 2019)។

Seminar on Key Activities of Logistics

With supports from Management team at LOBA (Logistics Business Association), we are organizing a workshop within the topic of Key Activities in Logistic.

Date: 29th June 2019

Time:13:30-17:00

The Fifth Annual Student Conference

The Fifth Annual Student Conference

“4TH INDUSTRIAL REVOLUTION: IMPLICATIONS FOR SOCIETY, BUSINESSES, AND INDIVIDUALS”

Date: June 22, 2019

Venue: Paragon International University, Cambodia

Organizer: Paragon International University

Supported by: The Asia Foundation and Grab

 

Red Hat Certified System Administrator

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) is a Linux-based operating system from Red Hat designed for businesses. RHEL can work on desktops, on servers, in hypervisors or in the cloud. 

Math Intensive Course

Do you want to get a better score in math? 

Or do you want to prepare yourself for university math entrance exam?

Join us in this math course!

Study Trip to Korea 2019

Study Trip to Korea is back!

Paragon International University and Solbridge International Business School co-organize a Study Trip to South Korea in the upcoming spring!!!

RMIT Foudation Studies Program at Zaman University

On 15 June 2018, Zaman University signed an agreement with RMIT Training, which is a company under RMIT University in Melbourne, Australia that provides educational services to international students through the RMIT Foundation Studies. Based on this agreement, Zaman University has been chosen as the official partner of RMIT Training in Cambodia and has been authorized to offer RMIT Foundation Studies at Zaman University.

Pages