ខ្មែរ  |  My PARAGON. U

Apply

Announcements

Scholarship based on Nation High school Exam 2019

សូមអបអរសាទរដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គននឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ជូនសិស្សានុសិស្សទៅតាមនិទ្ទេស និងជំនាញសិក្សាតាមពេលវេលា និងកាលកំណត់ដូចខាងក្រោម។

Result for Paragon International University Scholarship Exam 2019

Congratulations!!!!

សូមអបអរសាទរជ័យលាភីអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គន (Paragon International University Scholarship Exam 2019)។

News

A Paragon Student won a Runner-up Award from CamDEBATE Sharing His Experience

It’s the first year for CamDEBATE to hold the first nation-wide Debate and Public Speaking competition. The top 10 finalists of the competition are awarded with a study trip to The United Kingdom and other prizes. Recently, on 11st August 2019, the competition has come to the final round with 20 finalists competed for the grand prize.

Paragon.U won awards at SmartEdu USDP (2)

SmartEdu USDP (University Student Development Program) is a program organized by Smart Axiata. This is the second year the program is held, which is also known as Cohort 2. They selected 48 applicants from different universities in Cambodia. SmartEdu USDP started their Journey at Sokha Siem Reap Resort, and it lasted for 13 days.

 

The Fifth Commencement Ceremony with joy and pride

Paragon International University had the privilege with joys and pride to held the fifth Commencement Ceremony on July 27, 2019, which consisted of total 102 students from nine different departments and more than 700 hundred guest of honor.

We received the honor to be presided over by H.E. Dr. Hang Chuon Narong, Minister, Ministry of Education Youth and Sport, along with H.E. Eang Sophalleth, Honorary Chairman of Paragon Education Co. ltd, Oknha Sok Piseth, CEO and co-founder of G-Gear, directors, professors, parents, guardians, staff and graduates.

Academic calendar

Tue.
24, Sep
Tue, 24/09/2019
Fri.
27, Sep
Fri, 27/09/2019 to Mon, 30/09/2019
Tue.
15, Oct
Wed.
16, Oct
Wed, 16/10/2019 to Fri, 18/10/2019
Mon.
21, Oct
Wed.
23, Oct
Wed, 23/10/2019
Mon.
28, Oct
Tue.
29, Oct
Tue, 29/10/2019
Sat.
09, Nov
Sat, 09/11/2019
Sun.
10, Nov
Sun, 10/11/2019 to Wed, 13/11/2019

About Paragon

Embedded thumbnail for About Zaman