ខ្មែរ  |  My PARAGON. U

Apply

Announcements

Scholarship based on Nation High school Exam 2019

សូមអបអរសាទរដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩។ សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គននឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ជូនសិស្សានុសិស្សទៅតាមនិទ្ទេស និងជំនាញសិក្សាតាមពេលវេលា និងកាលកំណត់ដូចខាងក្រោម។

Result for Paragon International University Scholarship Exam 2019

Congratulations!!!!

សូមអបអរសាទរជ័យលាភីអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គន (Paragon International University Scholarship Exam 2019)។

News

Rector's visit to US

In early August 2019, the management team of Paragon International University, led by Dr. Deth Sok Udom, Rector of Paragon International University, visited US universities with the aim to enhance cooperation and partnership between universities. In this regard, opportunities to attend student exchange programs and continue to study in the US will be greater for Paragon International University students.

A Paragon Student won a Runner-up Award from CamDEBATE Sharing His Experience

It’s the first year for CamDEBATE to hold the first nation-wide Debate and Public Speaking competition. The top 10 finalists of the competition are awarded with a study trip to The United Kingdom and other prizes. Recently, on 11st August 2019, the competition has come to the final round with 20 finalists competed for the grand prize.

Paragon.U won awards at SmartEdu USDP (2)

SmartEdu USDP (University Student Development Program) is a program organized by Smart Axiata. This is the second year the program is held, which is also known as Cohort 2. They selected 48 applicants from different universities in Cambodia. SmartEdu USDP started their Journey at Sokha Siem Reap Resort, and it lasted for 13 days.

 

Academic calendar

Mon.
21, Oct
Wed.
23, Oct
Wed, 23/10/2019
Mon.
28, Oct
Tue.
29, Oct
Tue, 29/10/2019
Sat.
09, Nov
Sat, 09/11/2019
Sun.
10, Nov
Sun, 10/11/2019 to Wed, 13/11/2019
Tue.
10, Dec
Tue, 10/12/2019
Mon.
16, Dec
Mon, 16/12/2019 to Sat, 21/12/2019
Wed.
01, Jan
Wed, 01/01/2020
Tue.
07, Jan
Tue, 07/01/2020

About Paragon

Embedded thumbnail for About Zaman